Біз туралы

«ARQA» білім сапасын аккредиттеу және сараптау жөніндегі тәуелсіз Агенттігі – коммерциялық емес үкіметтік емес ұйым 2015 жылы құрылған. Оның мақсаты: білім беру сапасын қамтамасыз ету жүйесін дамытуға жәрдемдесу. Ол үшін Агенттік техникалық және кәсіптік білім беру, жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын институционалды және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеуді, оларды рангілеуді, сондай-ақ халықаралық стандарттар мен аккредиттеу критерийлеріне сүйене отырып мамандардың біліктілігін сертификаттау рәсімдерін жүзеге асырады, осылар арқылы еліміздің білім беру жүйесін жаңартуға және білім берудің барлық деңгейлерін жақсартуға ықпал етеді.

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұлттық және шетелдік аккредиттеу органын тану заңды тұлғаның білім беру ұйымдарына институционалдық аккредиттеу және (немесе) білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеуден өткізу өкілеттіктерін ресми тану тәртібін білдіреді.

Танылған аккредиттеу органдарының тізілімі (бұдан әрі – 1-тізілім) - институционалдық және (немесе) мамандандырылған аккредиттеу жүргізу үшін Қазақстан Республикасының аумағында уәкілетті орган таныған білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толыққанды мүшесі болып табылатын аккредиттеу органдарының тізбесі.

Аккредиттеу органын 1 Тізілімде тану бес жылда бір рет расталады.

ARQA агенттігі Республикалық аккредиттеу кеңесінің шешімімен бес жыл мерзімге танылған аккредиттеу органдарының 1 тізіліміне енгізілген. Республикалық аккредиттеу кеңесінің шешімі негізінде Аккредиттеу органын тану және бес жыл мерзіммен 1 Тізілімге қосу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі № 482 бұйрығы шығарылды.

Миссиясы
Мақсаттары
Стратегиялық жоспар

ARQA сыртқы серіктес ретінде Қазақстан Республикасының оқу орындарының аккредиттеуді жүргізу арқылы сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін дамытуға талпыныстарын қолдайды. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасай отырып, ARQA білім беру ортасындағы сапа мәдениетін арттыруға ықпал етеді және қазақстандық білім беру жүйесіне деген сенімді нығайтуға жағдай жасайды. ARQA өз қызметімен Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып, сапаны қамтамасыз етудің үздік халықаралық тәжірибесін қолдайды және енгізеді.

  • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкестік деңгейін сапалы аккредитациялық қызмет құралдарымен арттыру.
  • Қазақстан мен Орталық Азиядағы білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі озық жетекші агенттіктердің бірі болу.
  • Жоғары білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық ассоциацияның (ENQA) толыққанды мүшесі болу және Сапаны қамтамасыз ету агенттіктерінің еуропалық тізіліміне (EQAR) кіру.
  • Оқыту арқылы білім беру сапасын қамтамасыз ету саласындағы жоғары кәсіби сарапшылардың санын арттыру.

ARQA-ның 2017-2023 жж. арналған стратегиялық даму жоспары ARQA миссиясын, көзқарасын, құндылықтары мен мақсаттарын ескере отырып және оларға қол жеткізу әдістерін айқындай отырып, білім беру саласындағы агенттік пен сыртқы стейкхолдерлерді дамытудың негізгі бағыттарын көздейді.

Стратегиялық жоспарды ARQA басшылығы әзірлеген және Аккредиттеу кеңесі мақұлдаған.

With the full text of the Strategic Development Plan for ARQA for 2017 - 2023 can be found here.