Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Жоғары білім берудің үш деңгейлі жүйесі

Бакалавриат
Оқу мерзімі

Меңгерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады

Білім беру бағдарламасының құрылымы

Оқудың аяқталуының негізгі өлшемшарты білім алушының барлық оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредитті меңгеруі болып табылады

ЖБП циклі пәндерінің көлемі

56 академиялық кредитті құрайды

Базалық пәндер циклі көлемі

112 академиялық кредитті құрайды

Бейімдеуші пәндер циклі көлемі

60 академиялық кредитті құрайды

Магистратура
Оқу мерзімі

бейіндік бағыт-1-1, 5 жыл

ғылыми-педагогикалық-2 жыл

Білім беру бағдарламасының құрылымы

Магистратура бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемшарты білім алушылардың:

1) ғылыми-педагогикалық магистратурада магистранттың оқу және ғылыми қызметінің барлық түрін қоса алғанда, оқудың барлық кезеңінде кемінде 120 академиялық кредитті;

2) бейінді магистратурада 1 жыл оқу мерзімімен 60 академиялық кредитті және 1,5 жыл оқу мерзімімен 90 академиялық кредитті игеруі болып табылады.

Базалық пәндер циклі көлемі

ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада базалық пәндер циклінің көлемі кемінде 35 академиялық кредитті құрайды, олардың 20 академиялық кредиті жоғары оқу орны компонентіне тиесілі.

бейінді бағыттағы магистратурада базалық пәндер циклінің көлемі 10 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1 жыл) және 15 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды, оның ішінде жоғары оқу орны компоненті пәндерінің көлемі оқу мерзімдері 1 жыл және 1,5 жыл болатын 6 академиялық кредитті құрайды.

Бейіндеуші пәндер циклі көлемі

ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер циклінің көлемі магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде 49 академиялық кредитті құрайды

бейінді бағыттағы магистратурада бейіндеуші пәндер циклінің көлемі 25 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1 жыл) және 45 академиялық кредитті (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды

Докторантура
Оқу мерзімі

бейіндік және ғылыми-педагогикалық бағыттар - кемінде  3 жыл

Білім беру бағдарламасының құрылымы

 Философия докторларын (PhD) (бейіні бойынша докторлар даярлау бойынша білім беру процесінің аяқталғандығының негізгі өлшемшарты докторанттың оқу және ғылыми қызметтің барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредитті игеруі болып табылады:

- теориялық оқыту - 45 академиялық кредит;

- докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы/ эксперименттік-зерттеу жұмысы - 123 академиялық кредит;

- қорытынды аттестаттау - 12 академиялық кредит.

Базалық пәндер циклі көлемі

кемінде 10 академиялық кредитті құрайды

Бейімдеуші пәндер циклі көлемі

кемінде 10 академиялық кредитті құрайды